Secretaría Xeral de Política Lingüística

Está vostede en Inicio

Vivir en Galego

Letras Galegas e Internet, un salto adiante

 

O informe Letras galegas e Internet, un salto adiante recolle o conxunto de relatorios breves sobre as actuais ferramentas tecnolóxicas existentes en galego e sobre novos produtos informáticos que se están a desenvolver nesta lingua presentados na xornada Letras Galegas e Internet, que tivo lugar o 19 de maio de 2011 no Centro  Multimedia de Galicia, en Santiago de Compostela.

Esta xornada informativa foi organizada pola Secretaría Xeral de Política Lingüística da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e contou coa colaboración da Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica e coa Secretaría Xeral de Medios da Xunta de Galicia.

 

Contidos do informe

1. Lingua e tecnoloxía no 17 de maio, unha data con dobre valor

2. Unha xornada para visibilizar a oferta existente

3. Proxección do galego nas TIC: un futuro alentador e complexo

 

> Descarga o documento completo

Proxección do galego nas TIC: un futuro alentador e complexo

RedesMalia os avances producidos no ámbito das tecnoloxías en galego ou con contidos en galego, queda aínda un campo aberto para estender o uso da lingua galega en contextos e usos diversos. Estas son algunhas reflexións sobre as necesidades de actuación de futuro neste sector:

Acceder a ámbitos tecnolóxicos novos
É necesario procurar a incorporación a ámbitos tecnolóxicos nos que o galego aínda non está presente ou ten presenza escasa, tanto nos menús e mensaxes dos dispositivos coma nos contidos. Neste sentido, cómpre tentar tomar posición nas ferramentas novas de uso xeral que van aparecendo na sociedade. Isto, tal como sinala o propio Plan xeral de normalización da lingua galega, facilitará a opción positiva no mercado da información e da comunicación e asegurará a libre circulación do galego nos sistemas avanzados da sociedade actual.

Un dos ámbitos nos que se rexistra un uso escaso da lingua galega é o dos videoxogos para diferentes dispositivos. Tamén é importante conseguir incorporar o galego e velar pola difusión correcta da toponimia de Galicia nas novas aplicacións de xeolocalización para distintos tipos de dispositivos en liña ou móbiles (mapas, imaxes xeoetiquetadas, aplicacións para redes sociais, navegación GPS ou sistemas de realidade aumentada).

Non perder o tren do cambio permanente
Unha das dificultades no ámbito das tecnoloxías é que dispositivos, aplicacións e contidos están permanentemente en evolución e cada produto ten unha vida efémera. A aparición continua de novas versións e lanzamento de novos produtos obriga a pensar as estratexias de intervención nestes ámbitos a carón dos axentes que desenvolven produto (empresas, organismos, grupos de voluntarios etc.) integradas na súa propia acción, co fin de asentar a unión de mercado e lingua, e o valor engadido desta na produción.

Apostar polo plurilingüismo como estratexia
A incorporación de menús e contidos plurilingües é un formato cada vez máis habitual nas novas ferramentas tecnolóxicas. No mercado galego, o plurilingüismo pasa pola incorporación da lingua propia a esa oferta de navegación. Ese é un camiño xa recoñecido por primeiros axentes do sector, desde o movemento social voluntario de desenvolvemento de software ata empresas de programas ofimáticos privados para o ámbito internacional, tanto como obxectivo empresarial para facilitar a penetración como desde a perspectiva da responsabilidade social corporativa. A opción de lingua galega ao par doutras linguas debe ser unha opción común para os usuarios e usuarias, que ademais de facilitar o acceso aos produtos contribúe a reforzar unha imaxe de utilidade e de igualdade da nosa lingua en relación ás outras. Esa incorporación en contornos plurilingües debe velar, ademais, por unha visibilidade desta opción procurando que estea dispoñible nos menús dos primeiros niveis.

Lingua e tecnoloxía no 17 de maio, unha data con dobre valor

RedesA coincidencia no 17 de maio da celebración do Día das Letras Galegas e do Día de Internet constitúe unha oportunidade para facer dialogar estes dous elementos decisivos hoxe para o futuro dos galegos e das galegas.

As novas tecnoloxías e a lingua son ferramentas básicas para o noso desenvolvemento social e persoal e, cada vez máis, ambas forman parte da configuración da nosa identidade. A información e as tecnoloxías derivadas das telecomunicacións e da informática como medio para transportala precisan do vehículo lingüístico para chegar ás persoas. O uso do galego, como elemento definitorio da comunidade humana que conformamos, constitúe un valor engadido para que esa chegada sexa efectiva, próxima, empática. Para a lingua galega, pola súa parte, a canle da Internet e das novas tecnoloxías ofrece un novo pulo na súa difusión, no seu prestixio, na multiplicación das súas funcións sociais. E para os falantes, ese diálogo en marcha entre lingua galega e tecnoloxía ábrelles as portas á posibilidade de facer vida plena en galego.

Galego en internet, un salto adiante
A incorporación progresiva da lingua galega ás ferramentas para a comunicación e a información leva tido unha incuestionable repercusión na situación actual do galego e na súa consideración social. Nos últimos dez anos as que chamamos novas tecnoloxías, entendidas como un todo de dispositivos, programación e canles (internet, telefonía móbil, aplicacións etc.), viron incrementada a súa penetración social en Galicia de maneira moi considerable (vid. datos 2010 no anexo). Esta implantación das novas ferramentas tecnolóxicas ten tamén unha incidencia incuestionable nos usos lingüísticos da cidadanía en xeral, tanto na forma como no seu valor de utilidade. O galego foise incorporando a estas ferramentas de maneira progresiva e hoxe dispomos xa dunha certa variedade de produtos e programas traducidos ou desenvolvidos en lingua galega. Con todo, os recursos en galego neste ámbito son pouco coñecidos entre o común da sociedade e cómpre aínda levar a cabo actuacións que, ademais de ampliar a oferta, contribúan á súa difusión social e á súa visibilidade.

Unha xornada para visibilizar a oferta existente

Inauguración das xornadasCon este obxectivo de difusión social dos novos recursos lingüísticos, a Secretaría Xeral de Política Lingüística organizou a xornada Letras Galegas e Internet, que tivo lugar en Santiago de Compostela o xoves 19 de maio, das 10:30 h ás 14:30 h, e na que tamén colaboraron a Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica e a Secretaría Xeral de Medios.

A xornada desenvolveuse no Centro Multimedia de Galicia coa asistencia de máis de 60 persoas, inscritas previamente. Ademais, un público amplo seguiu as presentacións a través de internet, grazas á emisión en directo asumida polo Centro Multimedia de Galicia que permite este formato de presentacións remotas.

A xornada estruturouse en sucesivas presentacións breves, de dez minutos de duración, nas que se ofreceron características básicas de ferramentas recentes ou actualmente en desenvolvemento. Boa parte destes recursos lingüísticos presentados na xornada son aplicacións nas que a Xunta de Galicia está a colaborar para contribuír á calidade da lingua e ao seu prestixio social, e que lle ofrecerán á cidadanía novas oportunidades para sentirse máis segura traballando e comunicándose en galego no lecer e nas relacións a distancia.

A xornada organizada pola Secretaría Xeral de Política Lingüística contou tamén co apoio e presenza da secretaria xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica, Mar Pereira, e do director xeral do Libro, Arquivos e Bibliotecas, Francisco López, na inauguración. A clausura correu a cargo do secretario xeral de Medios, Alfonso Cabaleiro, e do conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria, Xesús Vázquez.

Proxecto AbalarMar Pereira expuxo durante a inauguración as principais liñas de traballo que se están a desenvolver para facilitar ferramentas informáticas dispoñibles en galego. Así, destacou que este ano, por primeira vez, publicouse unha liña de axudas para subvencionar a creación de materiais educativos dixitais en galego. Esta medida complétase coa convocatoria, tamén por primeira vez, duns premios dirixidos a potenciar a elaboración de materiais docentes de calidade por parte dos profesores, unha actuación que se enmarca na estratexia do Proxecto ABALAR. Mar Pereira tamén salientou os resultados conseguidos co Plan de Acción de Fomento do Software Libre posto en marcha en 2010 e puxo de manifesto a importancia do traballo realizado pola Asociación Proxecto Trasno, que vén levando a cabo a tradución ao galego de diversas aplicacións de software libre.

O director xeral do Libro, Arquivos e Bibliotecas, Francisco López, explicou que desde a Consellería de Cultura e Turismo se está a encarar a adaptación do sector editorial aos novos tempos marcados pola tecnoloxía, co establecemento do préstamo electrónico e co ofrecemento do soporte de descarga. Confirmou que o seu departamento está a traballar na adaptación dos seus espazos web para darlle á cidadanía un servizo de calidade, no que poida atopar os contidos dispoñibles en calquera outra cultura e no que o libro galego teña un escaparate acorde cos tempos. Segundo Francisco López, os correctores, buscadores terminolóxicos, asistentes web e os dispositivos dixitais, en xeral, están conseguindo democratizar a lingua na súa precisión e na súa capacidade de expresión. E destacou que todos estes novos recursos electrónicos servirán como instrumento para achegar o libro e a lectura á nosa sociedade.

Asistentes ás xornadasPola súa parte, o secretario xeral de Política Lingüística, Anxo Lorenzo, afirmou na inauguración que Internet é actualmente o maior espazo de comunicación que existe e por iso a presenza do galego neste medio é imprescindible para a súa extensión social. Engadiu que a presenza do galego en Internet asegura un incremento da percepción do prestixio social e da utilidade do galego, aspectos clave para a recuperación do seu uso.

Buscatermos, unha ferramenta aberta a todos


Letras Galegas e Internet

Xornada Letras Galegas e Internet

A coincidencia no 17 de maio da celebración do Día das Letras Galegas e do Día de Internet constitúe unha boa oportunidade para facer dialogar estes dous elementos decisivos hoxe para o futuro dos galegos e das galegas. As novas tecnoloxías e a lingua son ferramentas básicas para o noso desenvolvemento social e persoal e, cada vez máis, forman parte da configuración da nosa identidade.

A información e as tecnoloxías derivadas das telecomunicacións e da informática como medio para transportala precisan do vehículo lingüístico para chegar ás persoas. A lingua galega, como elemento definitorio da comunidade humana que conformamos, constitúe un valor engadido para que esa chegada sexa efectiva, próxima, empática. Para a lingua galega, pola súa parte, a canle da Internet e das novas tecnoloxías ofrece un novo pulo para a súa difusión, para o seu prestixio, para a multiplicación das súas funcións sociais. Para os falantes, ese diálogo en marcha entre lingua galega e tecnoloxía abre as portas á posibilidade de facer vida en galego.

A Secretaría Xeral de Política Lingüística quere aproveitar esta data de festexo para contribuír a difundir entre a sociedade os novos recursos lingüísticos dispoñibles a través da Rede. Con este obxectivo organiza a xornada Letras Galegas e Internet, que terá lugar en Santiago de Compostela o vindeiro xoves 19 de maio, e na que tamén colaboran a Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica e a Secretaría Xeral de Medios.

Boa parte destes recursos lingüísticos que se presentan na xornada son aplicacións nas que a secretaría xeral está a colaborar para contribuír á calidade da lingua e ao seu prestixio social, que lle ofrecerán á cidadanía novas oportunidades para sentirse máis segura traballando e comunicándose en galego no lecer e nas relacións a distancia.

A xornada poderase seguir por Internet en directo, de 10:30 h a 13:30 h, en www.cmg.xunta.es/emision/directo/directo.htm  

Programa


Memoria de actividade 2010

O balance da actividade de difusión da lingua galega realizada pola Secretaría Xeral de Política Lingüística ao longo do ano pasado queda recollido na Memoria de actividade 2010.

Nela dáse conta da diversidade de actuacións da Xunta de Galicia para avanzar no uso e na promoción social do galego, desenvolvidas a partir de máis dun cento de medidas establecidas no Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega.

Acción positiva, transversalidade e coordinación con outras entidades e institucións son as principais características do conxunto destas actuacións desenvolvidas en diferentes ámbitos da sociedade.

 


 

  Destacados anteriores

Lois Pereiro

Letras Galegas 2011: ano de

Lois Pereiro

Nacido o 16 de febreiro de 1958 en Monforte de Lemos, Lois Pereiro foi un dos referentes da poesía galega contemporánea. En 1975, con 17 anos, marchou a Madrid continuar os seus estudos e alí fundará a revista Loia, xunto con Xosé Manuel Pereiro, Antón Patiño e Manuel Rivas. Nesta publicación verán a luz os seus primeiros versos, algúns dos cales serán recollidos posteriormente en Poemas para unha loia (1996).

Durante a súa mocidade gaña o Premio de Poesía O Facho e participa nos dous libros colectivos De amor e desamor (Edicións do Castro, 1984 e 1985). Será Poemas 1981-1991 (Edicións Positivas) a obra que o converta, segundo Manuel Rivas, "no clásico que ten a literatura galega sen sabelo".

Desde a cidade da Coruña, onde se estableceu a comezos da época dos 80, Lois Pereiro participará de forma activa nun momento de cambio, de experimentación e de apertura a múltiples tendencias e influencias foráneas que reflectiu e exemplificou na súa produción creadora.

Morre o 24 de maio de 1996, pouco despois de publicar Poesía última de amor e enfermidade 1992-1995 (Edicións Positivas, 1995), “un libro intenso e apaixonado, dos máis duros e descarnados da literatura galega”, en palabras de seu irmán, Xosé Manuel Pereiro.

Coñece máis sobre a vida e obra de Lois Pereiro a través dun texto de Xosé Manuel Pereiro no web da Real Academia Galega, onde se pode consultar tamén o programa de actos conmemorativos do Día das Letras Galegas.   


Aloumiños

Os nomes cos que nos aloumiñaron os avós e as avoas quedan gravados na memoria ben pretiño dos afectos. Meu sol, pelouriño, cousiña... tamén nos valen agora para chamar polos fillos!


Anécdotas

O momento de botarse a falar está cheo de situacións simpáticas e curiosas: palabras inventadas, reflexións sobre a lingua, descubertas... Compárteas connosco.


As súas mellores preguntas

Envíanos as súas mellores preguntas, esas que vos deixaron coa boca aberta ou vos fixeron rir ás gargalladas.


Distribuir contido

logotipo da Xunta de Galicia\
© Xunta de Galicia. Información mantida e publicada na internet pola Xunta de Galicia.
Información administrativa e atención ao cidadán  | Suxestións e queixas  | Aviso legal  | Atendémolo/a