Secretaría Xeral de Política Lingüística

Está vostede en Inicio

Vivir en Galego

26 de setembro. Falamos de lingua. Algunhas suxestións para traballar na aula

En galego, aprendemos un mundo

  Froito do traballo voluntario do profesorado, contamos con ferramentas de alta utilidade para traballar na aula contidos de diferentes ámbitos. Esta ferramenta de mapas interactivos, desenvolvida polo profesor Enrique Alonso, en formato plurilingüe e revisada pola Secretaría Xeral de Política Lingüística, permite aprender xeografía do mundo de maneira entretida. Destinada a alumnado de Educación Secundaria.  Entra.

  Xogo con mapas interactivos

  Para reflexionar:

  - Dos dez países que soubeches situar no mapa, investiga que linguas se falan nel (podes valerte da ferramenta Mapas Vivos de Linguamón)

  - Xa coñecías as linguas que se falaban ou descubriches datos novos para ti?

  - Cantos deses dez países teñen máis dunha lingua? Desas linguas faladas, cantas teñen o recoñecemento de linguas oficiais?

  - Coñeces a Carta Europea das linguas rexionais e minoritarias? Que é? Investiga.

 

As linguas na nosa aula ou no noso grupo

Propoñemos tamén unha actividade plurilingüe para traballar cos máis pequenos.

  Reflexionamos:

  Que linguas falamos os que estamos nesta aula? Hai persoas que falan na casa outras linguas? Hai persoas que aprenden outras linguas?

  Montamos un audiovisual para celebrar o Día Europeo das Linguas:

  Por exemplo, collemos unha canción de celebración moi extendida hoxe nos países do contorno: o “Parabéns para ti” co que felicitamos o aniversario.
  Que outras versións coñecemos noutras linguas? En castelán? en inglés? en portugués? ... que máis sabemos? Alguén a coñece noutras linguas?

Volver

Resumo do informe "Linguas e ocupación"

Informe Linguas e ocupación

As linguas son, cada vez máis, un elemento clave para o traballo en Europa. O último informe da institución europea destaca a necesidade crecente dun mercado laboral máis plurilingüe e con máis competencias comunicativas. Este é un resumo facilitado por Linguamón.

«O mercado laboral é cada vez máis multilingüe». Esta é unha das conclusións principais do informe "Linguas e ocupación" publicado recentemente pola Comisión Europea. O documento, encargado a un grupo de expertos na materia, ten como obxectivo principal a elaboración de recomendacións políticas dirixidas a achegar ao mercado laboral europeo a oferta e a demanda en materia de linguas e competencias comunicativas multilingües. O grupo -formado por membros de varios ministerios de educación europeos, por expertos independentes e por Eurydice, a Rede Europea de Políticas e Sistemas Educativos- suxire toda unha serie de medidas necesarias para que o mercado laboral europeo se adapte lingüisticamente ás novas dinámicas mundiais, en permanente cambio.

As conclusións do grupo de expertos poden agruparse nos seguintes apartados:

  1. Poñen de manifesto unha demanda crecente de competencias lingüísticas e comunicativas dentro do mercado laboral europeo.

  2. Detectan a necesidade de achegar oferta e demanda en linguas, é dicir, ofrecer no ensino as linguas máis demandadas no mercado laboral.

  3. Fomentan o ensino de competencias comunicativas e interculturais, xunto co ensino da lingua. Noutras palabras, non abonda co ensino da lingua, xa que as empresas piden que os seus traballadores saiban utilizalas en contextos laborais.

  4. Reclaman máis esforzos do ensino de linguas na formación profesional. O informe conclúe que é unha das materias pendentes, o cal quere dicir que, en consecuencia, se necesitan tamén políticas dirixidas á formación do profesorado neste ámbito. Neste sentido, un dos métodos que máis funcionou ao longo dos anos é o método AICLA (Aprendizaxe Integrada de Contidos en Lingua Estranxeira), no que se imparte unha materia a través dunha lingua estranxeira.

  5. Propoñen a mobilidade como un dos aspectos clave para a mellora da competitividade da economía europea. En consecuencia, hai que potenciar as políticas dirixidas a fomentar a mobilidade de traballadores en toda Europa.

  6. Propoñen medidas dirixidas ao recoñecemento das competencias lingüísticas adquiridas fóra do sistema educativo oficial e regulado. Neste sentido, sería positivo ampliar o Marco común europeo de referencia e integrar as competencias adquiridas en ocupacións concretas.

  7. Afirman que non abonda co inglés. Malia a súa importancia, só se se aprenden outras linguas teremos o valor engadido necesario nun mundo cada vez máis competitivo.

  8. Impulsan a elaboración de sondaxes para saber cales son as necesidades do mercado laboral en materia de linguas e cal é a súa evolución.

  9. Propoñen a creación de plans de formación permanente do persoal en linguas, sobre todo naquelas linguas máis solicitadas polo mercado laboral actual.

Ademais de todas estas recomendacións, o informe tamén pon de manifesto a necesidade de incorporar dentro da oferta lingüística as linguas dos países veciños, dado que boa parte do comercio exterior dun país se leva a cabo con estes países, como demostran varios informes.

Facéndose eco das Conclusións do Consello da Unión Europea sobre a Educación dos Nenos de Orixe Inmigrante, o grupo de expertos propón que non só se anime os inmigrantes a aprenderen a lingua do país senón que tamén as sociedades de acollida aproveiten a súa bagaxe lingüística como ferramenta valiosa para a súa integración futura dentro do mercado laboral europeo.

O documento identifica toda unha serie de boas prácticas en cada unha das accións propostas que xa se levan a cabo en varios lugares de Europa e mostra unha táboa que determina claramente que debe facerse, por que debe facerse, como debe facerse e quen debe facelo.


Día Europeo das Linguas. Linguas para o emprego

Día Europeo Das Linguas 2011

Desde 2001 o Día Europeo das Linguas celébrase cada 26 de setembro e neste ano cúmprense dez desde a súa institucionalización.

Europa posúe un tesouro lingüístico que cómpre manter: ademais das 23 linguas oficiais da UE, súmanse os idiomas de máis de 60 comunidades territoriais ou minoritarias, así como as linguas dos cidadáns orixinarios doutros países e continentes.

Para dar a coñecer esa diversidade, o Comité de Ministros do Consello de Europa decidiu instaurar a celebración anual do Día Europeo das Linguas.

Os obxectivos xerais do Día Europeo das Linguas son alertar a sociedade sobre a importancia da aprendizaxe de idiomas e diversificar a gama de linguas, promover a rica diversidade lingüística e cultural de Europa, que debe ser preservada e fomentada, e fomentar a aprendizaxe permanente de idiomas dentro e fóra dos centros educativos. Europa é un continente plurilingüe e Galicia achega, nese contexto, un elemento valioso para a súa característica diversidade: o galego.

 

Linguas para a colocación laboral

O recente informe encomendado pola Comisión Europea a un grupo de expertos, Linguas e colocación, explica que o inglés segue sendo unha lingua importante para as empresas e, xa que logo, para o mercado laboral, pero que hoxe o seu coñecemento se considera insuficiente. O peso económico crecente dos chamados países emerxentes e mais a necesidade de conquistar os consumidores de mercados variados como consecuencia da internacionalización das empresas fan que o coñecemento doutros idiomas se volva igualmente importante.


Formación en liña: novas posibilidades para aprender galego

As tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) xogan cada día un papel máis importante nas tarefas cotiás, profesionais e de relación social. A súa transcendencia como recurso educativo supón tamén un avance incuestionable no campo da didáctica, especialmente interesante no proceso de ensino e de aprendizaxe de idiomas.

Consciente dos múltiples beneficios da incorporación das TIC á formación en galego, a Secretaría Xeral de Política Lingüística vén de poñer en marcha os primeiros cursos en liña de linguaxe administrativa e xurídica galegas, que se desenvolverán entre o 5 de setembro e o 11 de novembro de 2011.

Esta modalidade de teleformación inaugura unha nova etapa na aprendizaxe do galego, iniciada en 2010 coa posta en marcha dos primeiros cursos Celga en liña, preparatorios para as probas de coñecemento de galego do nivel 1.

Un modelo de aprendizaxe acorde coas necesidades actuais
A aposta pola formación virtual supón múltiples vantaxes para as persoas interesadas en aprender galego e para aqueloutras que queren perfeccionar o seu coñecemento do idioma, xa que permite superar as limitacións de espazo e de tempo da formación presencial e fornece de múltiples ferramentas prácticas, visualmente atractivas e fáciles de manexar.

Estes novos pasos na formación en galego camiñan na consecución dun modelo de aprendizaxe acorde coas esixencias da sociedade actual e baseado en novas formas de aprender e de avaliar. Un modelo que favorece a interacción profesor- estudante, que propicia unha aprendizaxe flexible e adaptada ás necesidades dos usuarios e das usuarias e que incide nun amplo uso de recursos multimedia e ferramentas telemáticas de comunicación.


Tres historias para ver... e aprender!

  Velaquí tres fermosas curtas de animación para gozar e traballar nas escolas infantís ou en familia: Os sete cabritos, A pota que trota e Fiz, o coleccionista de medos. A Secretaría Xeral de Política Lingüística anima o profesorado a utilizalos xunto coas propostas didácticas que os acompañan. E os pais e nais, a gozar deles cos seus pequenos.

  Estes audiovisuais, desenvolvidos por OQO Editora, foron enviados recentemente en formato DVD a todos os centros educativos de Galicia que imparten educación infantil.


  Audiovisual Os sete cabritos

   

  Audiovisual A pota que trota

  Audiovisual Fiz, o coleccionista de medos

   

   

   
  Propostas didácticas
  Elaboradas por profesionais con ampla e recoñecida traxectoria na educación infantil, estas propostas desenvolven o currículo desta etapa educativa co obxectivo fundamental de contribuír ao desenvolvemento da competencia en comunicación lingüística.

  Os nenos e nenas, ademais de escoitaren un modelo de fala de calidade na narración, poderán expresarse, manifestar preferencias e sentimentos, dialogar cos compañeiros, narrar... para desenvolver as competencias activas.

   Proposta didáctica para Os sete cabritos


O galego campa 2013

O galego campa 2013!

 

O galego campa! é un programa de dinamización lingüística da Secretaría Xeral de Política Lingüística e da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado destinado aos campamentos de verán. O obxectivo deste programa é favorecer o desenvolvemento da actividade en galego no contexto dos campamentos de verán da Xunta de Galicia e mais facilitarlle formación e recursos ao monitorado para a realización de actividades que animen os rapaces e rapazas a se expresaren nesta lingua.

E tamén gusta... nos campamentos de verán

Nesta nova edición, ademais de distribuír nos campamentos materiais con actividades para dinamizar a lingua, O galego campa! aposta por incorporar unha acción nacida do viveiro de proxectos da Coordinadora de Traballadores/as de Normalización da Lingua que está percorrendo con moito éxito diferentes lugares de Galicia.

Trátase do Gústame o galego, que levará, xestionado pola empresa Fabaloba, o seu fotocol e mais un concurso aos mellores lemas a prol do idioma a 13 campamentos de verán da Xunta de Galicia para dinamizar o uso o galego entre preto de 1.500 rapaces e rapazas de 10 a 17 anos. Os obxectivos que se perseguen con esta novidade son os de promover unha relación positiva da rapazada coa lingua propia de Galicia, visibilizar o galego como lingua habitual de relación entre a xuventude, fomentar a creatividade en lingua galega, promover a súa presenza nas redes sociais e impulsar a participación e o traballo en grupo na xente moza.

Tras as sesións de fotocol, na que os rapaces e rapazas poderán fotografarse cos lemas orixinais inventados por eles/as abrirase no mes de setembro un concurso nas redes sociais para elixir no Facebook os mellores catro lemas do Gústame o galego nos campamentos de verán. A rapazada autora dos elixidos polo público, que poderán confeccionarse de maneira individual ou en grupo, recibirá cadanseu premio composto por un mp3 e mais un lote de libros, música e filmes en lingua galega.


Letras Galegas e Internet, un salto adiante

 

O informe Letras galegas e Internet, un salto adiante recolle o conxunto de relatorios breves sobre as actuais ferramentas tecnolóxicas existentes en galego e sobre novos produtos informáticos que se están a desenvolver nesta lingua presentados na xornada Letras Galegas e Internet, que tivo lugar o 19 de maio de 2011 no Centro  Multimedia de Galicia, en Santiago de Compostela.

Esta xornada informativa foi organizada pola Secretaría Xeral de Política Lingüística da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e contou coa colaboración da Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica e coa Secretaría Xeral de Medios da Xunta de Galicia.

 

Contidos do informe

1. Lingua e tecnoloxía no 17 de maio, unha data con dobre valor

2. Unha xornada para visibilizar a oferta existente

3. Proxección do galego nas TIC: un futuro alentador e complexo

 

> Descarga o documento completo

Proxección do galego nas TIC: un futuro alentador e complexo

RedesMalia os avances producidos no ámbito das tecnoloxías en galego ou con contidos en galego, queda aínda un campo aberto para estender o uso da lingua galega en contextos e usos diversos. Estas son algunhas reflexións sobre as necesidades de actuación de futuro neste sector:

Acceder a ámbitos tecnolóxicos novos
É necesario procurar a incorporación a ámbitos tecnolóxicos nos que o galego aínda non está presente ou ten presenza escasa, tanto nos menús e mensaxes dos dispositivos coma nos contidos. Neste sentido, cómpre tentar tomar posición nas ferramentas novas de uso xeral que van aparecendo na sociedade. Isto, tal como sinala o propio Plan xeral de normalización da lingua galega, facilitará a opción positiva no mercado da información e da comunicación e asegurará a libre circulación do galego nos sistemas avanzados da sociedade actual.

Un dos ámbitos nos que se rexistra un uso escaso da lingua galega é o dos videoxogos para diferentes dispositivos. Tamén é importante conseguir incorporar o galego e velar pola difusión correcta da toponimia de Galicia nas novas aplicacións de xeolocalización para distintos tipos de dispositivos en liña ou móbiles (mapas, imaxes xeoetiquetadas, aplicacións para redes sociais, navegación GPS ou sistemas de realidade aumentada).

Non perder o tren do cambio permanente
Unha das dificultades no ámbito das tecnoloxías é que dispositivos, aplicacións e contidos están permanentemente en evolución e cada produto ten unha vida efémera. A aparición continua de novas versións e lanzamento de novos produtos obriga a pensar as estratexias de intervención nestes ámbitos a carón dos axentes que desenvolven produto (empresas, organismos, grupos de voluntarios etc.) integradas na súa propia acción, co fin de asentar a unión de mercado e lingua, e o valor engadido desta na produción.

Apostar polo plurilingüismo como estratexia
A incorporación de menús e contidos plurilingües é un formato cada vez máis habitual nas novas ferramentas tecnolóxicas. No mercado galego, o plurilingüismo pasa pola incorporación da lingua propia a esa oferta de navegación. Ese é un camiño xa recoñecido por primeiros axentes do sector, desde o movemento social voluntario de desenvolvemento de software ata empresas de programas ofimáticos privados para o ámbito internacional, tanto como obxectivo empresarial para facilitar a penetración como desde a perspectiva da responsabilidade social corporativa. A opción de lingua galega ao par doutras linguas debe ser unha opción común para os usuarios e usuarias, que ademais de facilitar o acceso aos produtos contribúe a reforzar unha imaxe de utilidade e de igualdade da nosa lingua en relación ás outras. Esa incorporación en contornos plurilingües debe velar, ademais, por unha visibilidade desta opción procurando que estea dispoñible nos menús dos primeiros niveis.

Lingua e tecnoloxía no 17 de maio, unha data con dobre valor

RedesA coincidencia no 17 de maio da celebración do Día das Letras Galegas e do Día de Internet constitúe unha oportunidade para facer dialogar estes dous elementos decisivos hoxe para o futuro dos galegos e das galegas.

As novas tecnoloxías e a lingua son ferramentas básicas para o noso desenvolvemento social e persoal e, cada vez máis, ambas forman parte da configuración da nosa identidade. A información e as tecnoloxías derivadas das telecomunicacións e da informática como medio para transportala precisan do vehículo lingüístico para chegar ás persoas. O uso do galego, como elemento definitorio da comunidade humana que conformamos, constitúe un valor engadido para que esa chegada sexa efectiva, próxima, empática. Para a lingua galega, pola súa parte, a canle da Internet e das novas tecnoloxías ofrece un novo pulo na súa difusión, no seu prestixio, na multiplicación das súas funcións sociais. E para os falantes, ese diálogo en marcha entre lingua galega e tecnoloxía ábrelles as portas á posibilidade de facer vida plena en galego.

Galego en internet, un salto adiante
A incorporación progresiva da lingua galega ás ferramentas para a comunicación e a información leva tido unha incuestionable repercusión na situación actual do galego e na súa consideración social. Nos últimos dez anos as que chamamos novas tecnoloxías, entendidas como un todo de dispositivos, programación e canles (internet, telefonía móbil, aplicacións etc.), viron incrementada a súa penetración social en Galicia de maneira moi considerable (vid. datos 2010 no anexo). Esta implantación das novas ferramentas tecnolóxicas ten tamén unha incidencia incuestionable nos usos lingüísticos da cidadanía en xeral, tanto na forma como no seu valor de utilidade. O galego foise incorporando a estas ferramentas de maneira progresiva e hoxe dispomos xa dunha certa variedade de produtos e programas traducidos ou desenvolvidos en lingua galega. Con todo, os recursos en galego neste ámbito son pouco coñecidos entre o común da sociedade e cómpre aínda levar a cabo actuacións que, ademais de ampliar a oferta, contribúan á súa difusión social e á súa visibilidade.

Unha xornada para visibilizar a oferta existente

Inauguración das xornadasCon este obxectivo de difusión social dos novos recursos lingüísticos, a Secretaría Xeral de Política Lingüística organizou a xornada Letras Galegas e Internet, que tivo lugar en Santiago de Compostela o xoves 19 de maio, das 10:30 h ás 14:30 h, e na que tamén colaboraron a Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica e a Secretaría Xeral de Medios.

A xornada desenvolveuse no Centro Multimedia de Galicia coa asistencia de máis de 60 persoas, inscritas previamente. Ademais, un público amplo seguiu as presentacións a través de internet, grazas á emisión en directo asumida polo Centro Multimedia de Galicia que permite este formato de presentacións remotas.

A xornada estruturouse en sucesivas presentacións breves, de dez minutos de duración, nas que se ofreceron características básicas de ferramentas recentes ou actualmente en desenvolvemento. Boa parte destes recursos lingüísticos presentados na xornada son aplicacións nas que a Xunta de Galicia está a colaborar para contribuír á calidade da lingua e ao seu prestixio social, e que lle ofrecerán á cidadanía novas oportunidades para sentirse máis segura traballando e comunicándose en galego no lecer e nas relacións a distancia.

A xornada organizada pola Secretaría Xeral de Política Lingüística contou tamén co apoio e presenza da secretaria xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica, Mar Pereira, e do director xeral do Libro, Arquivos e Bibliotecas, Francisco López, na inauguración. A clausura correu a cargo do secretario xeral de Medios, Alfonso Cabaleiro, e do conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria, Xesús Vázquez.

Proxecto AbalarMar Pereira expuxo durante a inauguración as principais liñas de traballo que se están a desenvolver para facilitar ferramentas informáticas dispoñibles en galego. Así, destacou que este ano, por primeira vez, publicouse unha liña de axudas para subvencionar a creación de materiais educativos dixitais en galego. Esta medida complétase coa convocatoria, tamén por primeira vez, duns premios dirixidos a potenciar a elaboración de materiais docentes de calidade por parte dos profesores, unha actuación que se enmarca na estratexia do Proxecto ABALAR. Mar Pereira tamén salientou os resultados conseguidos co Plan de Acción de Fomento do Software Libre posto en marcha en 2010 e puxo de manifesto a importancia do traballo realizado pola Asociación Proxecto Trasno, que vén levando a cabo a tradución ao galego de diversas aplicacións de software libre.

O director xeral do Libro, Arquivos e Bibliotecas, Francisco López, explicou que desde a Consellería de Cultura e Turismo se está a encarar a adaptación do sector editorial aos novos tempos marcados pola tecnoloxía, co establecemento do préstamo electrónico e co ofrecemento do soporte de descarga. Confirmou que o seu departamento está a traballar na adaptación dos seus espazos web para darlle á cidadanía un servizo de calidade, no que poida atopar os contidos dispoñibles en calquera outra cultura e no que o libro galego teña un escaparate acorde cos tempos. Segundo Francisco López, os correctores, buscadores terminolóxicos, asistentes web e os dispositivos dixitais, en xeral, están conseguindo democratizar a lingua na súa precisión e na súa capacidade de expresión. E destacou que todos estes novos recursos electrónicos servirán como instrumento para achegar o libro e a lectura á nosa sociedade.

Asistentes ás xornadasPola súa parte, o secretario xeral de Política Lingüística, Anxo Lorenzo, afirmou na inauguración que Internet é actualmente o maior espazo de comunicación que existe e por iso a presenza do galego neste medio é imprescindible para a súa extensión social. Engadiu que a presenza do galego en Internet asegura un incremento da percepción do prestixio social e da utilidade do galego, aspectos clave para a recuperación do seu uso.

Buscatermos, unha ferramenta aberta a todos


Distribuir contido

logotipo da Xunta de Galicia\
© Xunta de Galicia. Información mantida e publicada na internet pola Xunta de Galicia.
Información administrativa e atención ao cidadán  | Suxestións e queixas  | Aviso legal  | Atendémolo/a