O procedemento de aprobación do Plan de ordenación do litoral axustarase ao disposto nos artigos 5 bis (Introducido pola propia Lei 6/2007) e 15 da Lei 10/1995, de 23 de novembro, de ordenación do territorio de Galicia, tal e como se establece no artigo 2.3º dá Lei 6/2007, de medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia. 
Xunta de Galicia
2010 © Xunta de Galicia.
Información mantida pola Xunta de Galicia.
Servizo prestado pola Conselleria de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.