Xunta de Galicia

Rexistro Central de Persoal


  • A Xunta de Galicia infórmalle sobre a situación do seu expediente no Rexistro Central de Persoal.


NIF/Usuario
Pode autentificarse co usuario corto e contrasinal do directorio activo XUNTA ou ben con usuario e contrasinal de Chave365.
Chave de acceso
 

*

*Para realiza-la consulta o interesado deberá posuir un certificado dixital baixo a norma X.509 v3 expedido pola Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda.
Logo Xunta de Galicia
Información mantida por la Xunta de Galicia
Correo electrónico: informatica.dxfpxunta.es