OPAX |Oficina Virtual do Persoal da Administración de Xustiza de Galicia

Rexistro de novo usuario para acceso ás solicitudes de comisións de servizo

Datos de usuario externo
NIF*
  • Os datos persoais recollidos nesta solicitude incorporaranse a un ficheiro para o seu tratamento, coa finalidade da tramitación administrativa que se derive da xestión deste procedemento. As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia e nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común. Máis información: https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais